Aldersfordelingen av befolkningen i Fosen 1801 og 2001

To svært ulike samfunn

Folketellinga i 1801 er den første tellinga som gir mulighet for å studere aldersfordelinga av befolkningen. På grunnlag av Statistisk Sentralbyrås bearbeiding av 1801-tellinga i 1980 kan vi lage dette diagrammet over aldersfordelinga i Fosen, fordelt på 15-årsgrupper.

Med samme aldersinndelinga får vi dette diagrammet for befolkningen i Fosen 200 år seinere, i 2001:

Diagramma får fram forskjellen mellom det før-moderne samfunnet med høg dødelighet, særlig banedødelighet, og låg levealder, særlig for mennene – og det moderne samfunnet der folk nesten ikke dør lenger, særlig ikke kvinnene. I dag er det låg dødelighet i alle aldersgrupper unntatt i avgangsklassen, som faller utafor dette diagrammet (den siste aldersgruppa, «60 år og eldre», er en tilslørende sekkepost; i dag trengs det flere aldersgrupper her: 60–74, 75–89, 90 –).