Finst det meir stoff om Guri Kunna?

Av Johan G Foss

Guri Kunna er den sentrale sagnfiguren i Fosen. Det har vore fortalt mange forteljingar om ho, særleg på Frøya, Hitra og i Nordfosen (Fosenhalvøya).

Eg har gått ut frå at det aller meste av det som er fortalt om ho, er skrive ned. Men her ein dag fekk eg høre noko som fekk meg til å lure på om det enno finst tradisjon om Guri Kunna som ikkje er nedskrive.

Eg fekk høre at fiskarane ofra til Guri Kunna. Når fisket var dårleg, hiva dei ut ein fisk til ho. Dersom dette vart gjort (eller at det finst tradisjon om at det vart gjort), er det ei viktig opplysning, som iallfall eg har vore ukjent med. Er det noen som har hørt om dette, så gi meg ei tilbakemelding.

Eg fekk også høre at Guri Kunna var den åttande av Dei sju søstre på Helgeland. Sagnet om desse søstrene fortel at dei hadde lurt seg ut for å danse ei natt, og så kom dei seg ikkje i skjul før sola stod opp, og dermed vart dei til stein. Noen sagn går ut på at Lekamøya var den åttande søstera. No får eg høre at Guri Kunna var den åttande. Ho langa til sørover og kom seg i skjul på Kunna i Froan før sola rann, og dermed berga ho livet. Er det noen som har hørt om dette – eller hørt andre interessante forteljingar om Guri Kunna?

I og med at Guri Kunna har ein så sentral plass i sagntradisjonen i Fosen, er det viktig å få tatt vare på mest muleg av det som har vorte fortalt om ho. Hugsar du noe som dei gamle fortalte, så skriv det ned, eller ta kontakt.

Johan G Foss
j-g-foss@online.no
954 02 921

Gurihamna i Tarva

Guri Kunna var knytt til øya Kunna i Froan, men det finst også andre Guri-lokalitetar i Fosen. Bildet viser Gurihamna på Tarva, tatt mot nord. Dette er ei fin naturhamn med eit trolsk bergparti (til venstre i bakgrunnen) som kan ha leia tanken mot Guri Kunna. Foto: Oddmund Grøttan, Tarva.

Det går litt tregt å få inn pengebidrag til Fosens historie

Arbeidet med bind 2 av Fosens historie har pågått sia høsten 2015. Per Christiansen og Svein Henrik Pedersen er i full gang med skriving. Men prosjektet er ikke fullfinansiert. Det er kostnadsrekna til 2,5 mill kr. Fosen historielag stiller 800.000 kr av oppsparte midler. Resten må skaffes fra andre støttespillere. Der er søkt om midler både fra kommunene, fylket, næringsliv, banker og gavefond, men foreløpig er det bare kommet inn 54.244 kr.

Bidragene er kommet fra Osen kommune, Roan kommune, Rissa kommune, BeWi produkter og Øystein Syltern.

Kommunene er søkt om en bidrag på 4 kr pr innbygger pr år i 3 år. Det vil gi 450.000 kr, altså ca halvparten av det Fosen historielag allerede har lagt inn i prosjektet. Én kommune har gitt avslag på søknaden, begrunnet i dårlig kommuneøkonomi.

Vi risikerer at prosjektet ikke blir fullfinansiert. Vi vil greie å skaffe midler til å lønne forfattere og redaktør, slik at innholdet i bindet kan ferdigstilles, men at utgivelsen må eventuelt utsettes til finansieringa er på plass.

Les mer om Fosens historie bind 2 her.

 

Vellykka årsmøte i Stjørna

Årsmøtet 2016 ble avvikla i Fritun forsamlingshus i Sørfjorden i Stjørna, Rissa, lørdag 4. juni, med 35 medlemmer til stede, som alle lot til å være godt fornøyd med møtet. Møtet ble omtrent slik som vi ønsker at et årsmøte i Fosen historielag skal være: hyggelig, innholdsrikt (men ikke overlessa), passende formelt og passende uformelt.

Årsmøtet 2016 1

Eilert Bjørkvik var vert, og han holdt også foredrag om Stjørnas historie. I tillegg var det musikk- og sanginnslag av en kvartett under ledelse av Tore Otterstad, og det ble servert herlig ferskfiskball til middag, levert av Marthabrygga i Råkvåg (Gunn Småvik).

Årsmøtet 2016 2
Eilert Bjørkvik i inspirert foredrag om
Stjørnas historie.

Etter middagen tok Eilert deltakerne med på vandring og omvisning i bryggerekka i Råkvågen.

Årsmøtet 2016 3

 

Årsmøtet

Lederen, Johan G Foss, leda sjølve årsmøtet. Fra møtedeltakerne ble uttrykt tilfredshet med det arbeidet som var gjort i løpet av året: god årbok, ekstra bokutgivelse («Doktorbåten»), ny nettside, arbeid med Fosens historie bind 2 og to fyldige meldingsblad.

Men medlemstallet synker – 27 i avgang i løpet av regnskapsåret, og medlemmene ble bedt om hjelp til å verve nye medlemmer.

En annen utfordring er å fullfinansiere arbeidet og utgivelsen av Fosens historie bind 2. Det arbeides for fullt med å skaffe midler, med søknader til kommuner, fylkeskommune, stiftelser og bedrifter. Det søkes om beskjedne 4 kr pr innbygger fra kommunene. Osen er den første kommunen som har bevilga sin andel.

Ellen Aanes Draagen fra Hitra og Bjørn Nilsen fra Snillfjorden gikk ut av styret på dette årsmøtet. De takkes for innsatsen. Inn kom Berit Johanne Vorpbukt fra Hitra og Johan Mjønes fra Snillfjord.

Det nye styret består av
Johan G Foss, Frøya, leder
Ernst Øyangen, Trondheim
Helge Bueng, Åfjord
Johan Mjønes, Snillfjord
Berit Johanne Vorpbukt, Hitra

Varamedlemmer:
Eilert Bjørkvik, Rissa (fast møtende vara og kasserer)
Jostein  Selnes, Snillfjord
Bernt Jørgen Stranden, Bjugn